BUKU TATA BASA SUNDA KIWARI – YRAMA WIDYA

Rp39.000,00

Penerbit : Yrama Widya
Penulis : Drs. Yayat Sudaryat, M. Hum. dkk
ISBN : 978-979-543-526-6
Tebal : 352 hlm.
Ukuran : 14,5 X 20,5 cm.

Sharing is caring!

Kategori: Tag:

BUKU TATA BASA SUNDA KIWARI – YRAMA WIDYA

Buku Tata Basa Sunda Kiwari mangrupakeun buku anu digunakeun dina pangajaran basa Sunda pikeun siswa, mahasiswa, guru, dosen katut masarakat umumna.

Tata basa mangrupa ulikan jeung pedaran seluk-beluk kaédah basa. Obyék garapan tata basa ngawengku kaédah sora basa (tata sora), adegan kecap (tata kecap), adegan kalimah (tata kalimah), jeung adegan wacana (tata wacana). Ku ayana tata basa, panyatur basa digiring sangkan ngagunakeun basa kalawan bener tur merenah. Najan kitu, kaédah basa henteu nyungkeret atawa ngawatesanan kaparigelan panyatur basa dina paguneman sapopoé, tapi ngan ukur pikeun tatapakan sangkan larapna basa henteu salah.

Buku Tata Basa Sunda Kiwari disusun ku pakar basa katut pangajaran basa Sunda ti Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah (Sunda) Universitas Pendidikan Indonésia. Atuh munasabah upama eusina kaitung keuna tur lengkep, boh kaédah-kaédahna boh conto-contona. Jaba ti pidangan kaédah jeung conto-conto anu geus baku, ieu buku téh dieuyeuban ogé ku conto nyata tur kaédah mutahir minangka dadaran makéna basa Sunda mangsa kiwari.

Ieu buku téh dipiharep bisa ngadeudeul pangajaran basa Sunda, siswa, mahasiswa, guru dosen, katut masarakat umumna, anu keur narékahan tur ngahangkeutkeun makéna basa Sunda anu bener tuh merenah. Tujulna bisa kahontal masarakat Sunda anu “hadé tata hadé basa”.

Adegan basa anu digambarkeun dina ieu buku ngajanggélék dina wangun pola-pola. Ngarumuskeun pola-pola téh didadasaran ku fénoména basa anu nyata; jadi, sipatna déskriptif. Najan kitu, teu kudu héran lamun aya data basa nu sipatna intuitif. Hall ieu dimeunangkeun lantaran nu nyusun ieu buku téh masih kénéh panyatur asli basa Sunda.

Conto-conto adegan basa anu dipidangkeun dina ieu buku dicutat tina wacana sastra, pangaweruh. Jeung warta anu gelar dina buku-buku, majalah, Koran, jeung hasil panalungtikan. Ieu buku dijudulan Tata Basa Sunda Kiwari. Ari sababna, eusina medar kaédah-kaédah basa anu kiwari diparaké ku masyarakat Sunda. Jaba ti éta, konsép, istilah, jeung rumus-rumusna ogé réa nu alanyar tur mutahir.

Penulis Drs. Yayat Sudaryat, M. Hum., dkk.

Sharing is caring!

Additional information

Dimensi 14.5 × 20.5 × 1.1 cm

Ulasan

Belum ada ulasan.

Be the first to review “BUKU TATA BASA SUNDA KIWARI – YRAMA WIDYA”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda butuh bantuan ??

Kami disini hadir untuk membantu anda, silahkan pilih dari CS yang tersedia

Customer Service 01

Ka Widya

Online

Customer Service 02

Ka Yrama

Online

Ka Widya

Hallo disini ka widya, ada yang bisa ka widya bantu ?? 00.00

Ka Yrama

Hallo ka Yrama disini, ada yang bisa kami bantu 😊 ?? 00.00